Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HI MATA

Đường về Tây thiên hay cõi cực lạc là cả một hành trình, Chúng tôi -Tổ hợp tâm linh Hi Mata bằng tầm nhìn và sứ mệnh của mình, sẽ nguyện cống hiến và chung sức cùng quý cộng đồng phật tử Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung để hoàn thiện sứ mệnh này.

 

Tầm nhìn

Đến năm 2018 hoàn thiện đa dịch vụ trong lĩnh vực của thế giới tâm linh và chính thức cổ phần hóa rộng rãi từ năm 2018 để cùng nguyện đón cộng đồng phật tử gần xa chung sức vì sứ mệnh ...

 

Sứ mệnh

Cống hiến cho xã hội những sản phẩm - dịch vụ mang tính thời đại và giàu giá trị nhân văn - nhân bản truyền thống, nhằm nâng cao chất lượng dân trí trong đời sống tâm linh...

 

Giá trị cốt lõi

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. Gia tăng giá trị cho xã hội, khách hàng, người lao động và cổ đông là mục tiêu và động lực của sự phát triển bển vững....

BAN GIÁM ĐỐC

Hội Đồng Quản Trị và ban Giám Đốc công ty cổ phần Hi Mata